Troco de sementes

Descrición da actividade:

As sementes son vida, un ben común, patrimonio dos pobos que debe pertencer á comunidade e non estar ao servicio de empresas multinacionais. para evitar que as sementes galegas se transformen en mercadoría, debemos promover o uso, mantemento e conservación das variedades antigas e locais.

Os trocos de sementes son unha forma horizontal de combater isto. organizar un troco de sementes supón dar a coñecer, conservar e preservar a biodiversidade, potenciando o uso de sementes autóctonas.

Ven e troca!

Actividade integrada na xornada de Contraconsumo (Romaría Verde)

  • Datas:30 de Setembro
  • Horario:de 11 a 14 horas
  • Lugar:rúa principal do parque (ver mapa)
  • Claves:Romaría Verde

Outras actividades: